Thêm 1 người nữa t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ sau 20 ngày hôn mê mặc dù không ăn cơm cùng (vụ 4 người t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ sau bữa cơm trưa)

Thêm 1 người nữa t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ sau 20 ngày hôn mê mặc dù không ăn cơm cùng (vụ 4 người t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ sau bữa cơm trưa)

A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼1̼5̼/̼1̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼a̼.̼

Nhà bà Thắm, nơi tổ chức bữa cơm gia đình.

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼5̼/̼1̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼)̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼V̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼6̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼(̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼a̼i̼ ̼H̼ạ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼.̼

Căn bếp nhà bà Thắm, nơi 2 người con gái nấu ăn.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼,̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼2̼6̼/̼1̼2̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ủ̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼B̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼.̼ ̼”̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼k̼ể̼.̼

̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼V̼.̼H̼.̼N̼.̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼)̼ ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼ó̼i̼.̼ ̼B̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼B̼.̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼6̼/̼1̼2̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼1̼2̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼8̼/̼1̼2̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼2̼9̼/̼1̼2̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼B̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼)̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.