Vụ ” Dì Ghẻ ” có bệnh án t.âm t.hần , nhà báo Hoàng Nguyên Vũ ‘ Tâm thần mà c.ướp được chồng nhà người ta

Vụ ” Dì Ghẻ ” có bệnh án t.âm t.hần , nhà báo Hoàng Nguyên Vũ  ‘ Tâm thần mà c.ướp được chồng nhà người ta

V̼ụ̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼h̼ ̼á̼.̼n̼ ̼t̼â̼.̼m̼ ̼t̼h̼.̼ầ̼.̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼:̼ ̼“̼T̼â̼.̼m̼ ̼t̼h̼.̼ầ̼.̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼.̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼à̼?̼”̼

V̼ụ̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼h̼ ̼á̼.̼n̼ ̼t̼â̼.̼m̼ ̼t̼h̼.̼ầ̼.̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼:̼ ̼“̼T̼â̼.̼m̼ ̼t̼h̼.̼ầ̼.̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼.̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼à̼?̼”̼
N̼a̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼!̼

Không có mô tả.

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼/̼1̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼3̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼–̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼.̼

Không có mô tả.

V̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼”̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

Không có mô tả.

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼“̼T̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼?̼ ̼Đ̼â̼u̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ế̼!̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼é̼ ̼á̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼é̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

̼D̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼?̼ ̼A̼i̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ả̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼!̼

Không có mô tả.

C̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼u̼?̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼à̼?̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼à̼?̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ặ̼c̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼à̼?̼

V̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼H̼O̼T̼

T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼s̼i̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼y̼ ̼b̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼a̼i̼ ̼t̼ơ̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼á̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ỉ̼ ̼n̼ỉ̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼o̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼ụ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼?̼

Không có mô tả.

Ô̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ả̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼l̼ỡ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼!̼ ̼Đ̼ấ̼y̼,̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ẵ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼

 

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼d̼ễ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼a̼ ̼m̼ã̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼k̼i̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼ấ̼y̼!̼”̼

Không có mô tả.

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼9̼/̼1̼2̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

Không có mô tả.

Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼“̼s̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼”̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼à̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼–̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼.̼

 

B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼:̼ ̼”̼C̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼”̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼.̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼)̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼

Không có mô tả.

Ảnh 1

 

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼”̼B̼é̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼D̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼L̼s̼.̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼4̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼

̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼ ̼d̼a̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼.̼

Không có mô tả.

B̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼ặ̼c̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼M̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼.̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼é̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼!̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼h̼i̼ể̼m̼?̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼t̼r̼á̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

Không có mô tả.

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼b̼é̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼;̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼,̼ ̼d̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼h̼e̼,̼ ̼m̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ã̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼)̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼

Không có mô tả.

T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼:̼

̼C̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼?̼

̼C̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼?̼

Không có mô tả.

V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼A̼n̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼h̼é̼!̼”̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼C̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼.̼

Không có mô tả.

N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼:̼ ̼”̼M̼ặ̼t̼ ̼d̼à̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼i̼”̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ý̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼s̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼.̼.̼.̼

Nguồn: https://www.tin247.news/vu-di-ghe-co-b.e.nh-a.n-t.a.m-th.a.n-nha-bao-hoang-nguyen-vu-tam-than-ma-cuop-duoc-chong-nguoi-ta-a-20-29198917.html

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.