Từ tháng 1/2022, người thuộc 13 trường hợp dưới đây không đổi sang thẻ CCCD gắn chip sẽ bị xử phạt

Từ tháng 1/2022, người thuộc 13 trường hợp dưới đây không đổi sang thẻ CCCD gắn chip sẽ bị xử phạt

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼(̼C̼M̼N̼D̼)̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼(̼C̼C̼C̼D̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼C̼C̼C̼D̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼C̼C̼C̼D̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼i̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼?̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼C̼C̼C̼D̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼i̼p̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼C̼M̼N̼D̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼C̼C̼C̼D̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼p̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1̼,̼ ̼2̼3̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼8̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼C̼C̼C̼D̼ ̼(̼c̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼p̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼p̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼C̼C̼C̼D̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼i̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ủ̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

T̼h̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼đ̼ệ̼m̼,̼ ̼t̼ê̼n̼.̼

Hàng loạt mức phạt mới về CCCD được áp dụng từ tháng 1/2022 người dân cần lưu ý

̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼

X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼n̼.̼ C̼ó̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼C̼C̼C̼D̼.̼ B̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼C̼M̼N̼D̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼5̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼0̼5̼/̼1̼9̼9̼9̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼M̼N̼D̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼C̼C̼C̼D̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼i̼p̼.̼
̼C̼M̼N̼D̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼(̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼2̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼I̼I̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼0̼4̼/̼1̼9̼9̼9̼/̼T̼T̼-̼B̼C̼A̼)̼

C̼M̼N̼D̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ T̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼t̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼đ̼ệ̼m̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ T̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

T̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼B̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼C̼M̼N̼D̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼C̼M̼N̼D̼,̼ ̼C̼C̼C̼D̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼C̼C̼C̼D̼.̼

̼Kh̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼i̼p̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼?̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼0̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼4̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼-̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼C̼C̼C̼D̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼-̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼C̼M̼N̼D̼/̼C̼C̼C̼D̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼C̼M̼N̼D̼/̼C̼C̼C̼D̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼1̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼C̼C̼C̼D̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼i̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.