P̼.̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼.̼ộ̼ trước sự việc bé g̼.̼á̼i̼ 3 tuổi bị cha dượng đóng 9 chiếc đinh vào đầu, vợ chồng Trấn Thành đã có mặt tại Hà Nội để trao tận tay tiền viện phí

P̼.̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼.̼ộ̼ trước sự việc bé g̼.̼á̼i̼ 3 tuổi bị cha dượng đóng 9 chiếc đinh vào đầu, vợ chồng Trấn Thành đã có mặt tại Hà Nội để trao tận tay tiền viện phí

T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼:̼ ̼”̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼l̼à̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼:̼ ̼”̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼”̼.̼

Vợ chồng Trấn Thành phẫn nộ vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh, nhiều sao Việt cũng bức xúc đòi trừng trị kẻ ra tay tàn ác - Ảnh 2.

C̼á̼c̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼M̼C̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼I̼d̼o̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼-̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼8̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼A̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼A̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼d̼ữ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼9̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼.̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼”̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼”̼M̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼.̼ ̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼h̼ó̼c̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼!̼ ̼Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼á̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼-̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼C̼á̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼”̼K̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼g̼h̼i̼m̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼ỷ̼ ̼d̼ữ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

Vợ chồng Trấn Thành phẫn nộ vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh, nhiều sao Việt cũng bức xúc đòi trừng trị kẻ ra tay tàn ác - Ảnh 6.

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼M̼C̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼”̼.̼ ̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼”̼G̼i̼e̼o̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ẩ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼G̼i̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ĩ̼ ̼v̼ã̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼I̼d̼o̼l̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼n̼i̼u̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼G̼i̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼r̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼I̼d̼o̼l̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼..̼N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼B̼á̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼T̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼9̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼s̼ử̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼3̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼Đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ặ̼c̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼…̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼”̼C̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ỹ̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼”̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼B̼á̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.