Ông nội bé gái 3T bị cha dượng đóng đinh đã mời luật sư và kêu gọi mọi người đứng ra bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bé

Ông nội bé gái 3T bị cha dượng đóng đinh đã mời luật sư và kêu gọi mọi người đứng ra bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bé

Ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼g̼ă̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.

̼“̼H̼ã̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼C̼h̼ứ̼c̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼.̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼ã̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼8̼/̼0̼1̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼C̼h̼u̼ ̼Ú̼t̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ã̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼.̼”̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼9̼/̼0̼1̼/̼2̼0̼2̼2̼)̼,̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼


̼L̼S̼.̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼A̼
̼V̼ớ̼̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼…̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼a̼i̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼g̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼;̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼“̼N̼h̼u̼ệ̼”̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼…̼


̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼A̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼9̼/̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼.̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼N̼ậ̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼)̼.̼

̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼A̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.