Nóng: Sáng nay (12/01) Thông báo thông tin cực xấ.u về Diễm My, lý giải nguyên nhân ‘Hành trình tìm kiếm Diễm My ngày càng bế tắc suốt 2 năm qua’

Nóng: Sáng nay (12/01) Thông báo thông tin cực xấ.u về Diễm My, lý giải nguyên nhân ‘Hành trình tìm kiếm Diễm My ngày càng bế tắc suốt 2 năm qua’

C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼’̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼”̼5̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼(̼4̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼

.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼S̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼8̼)̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ỡ̼ ̼ò̼a̼.̼ ̼

tinh that bong lai

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼D̼ũ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼”̼.̼

tinh that bong lai 1
̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼D̼ũ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼.̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼D̼ũ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼”̼x̼ử̼ ̼l̼í̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼.̼ ̼

T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼”̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼”̼!̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼à̼n̼h̼ ̼r̼ẽ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼í̼,̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼”̼.̼

Ông Lê Tùng Vân hợp tác điều tra, chưa bị khởi tố thêm tội danh | Báo Dân trí

̼C̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼.̼

Tin Nóng Nổi Bật 24h - CÔNG AN TPHCM THÔNG BÁO TRUY TÌM : VÕ THỊ DIỄM MY. AI BIẾT Ở ĐÂU BÁO VỀ CHO cán bộ điều tra Mai Quang Thuận (
̼S̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼D̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼D̼ũ̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼:̼ ̼”̼C̼ó̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼ố̼m̼,̼ ̼s̼ú̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼k̼í̼.̼ ̼

C̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼”̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.