Nóng: Nữ sinh viên Luật 21 tuổi cho cha ruột uống thuốc độ.c, rồi đổ xi măng giấu xá.c, đốt nhà để tạo hiện trường giả vì bị mắn.g chử.i

Nóng: Nữ sinh viên Luật 21 tuổi cho cha ruột uống thuốc độ.c, rồi đổ xi măng giấu xá.c, đốt nhà để tạo hiện trường giả vì bị mắn.g chử.i

V̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼x̼y̼a̼n̼u̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼i̼-̼m̼ă̼n̼g̼,̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1̼/̼1̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼)̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼ố̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼x̼y̼a̼n̼u̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼x̼i̼-̼m̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

Quặn lòng đám tang của người cha bị chính con gái ruột đầu độc: “Cha nó cái gì cũng lo, thương nó vậy mà... - Ảnh 1.

̼Q̼u̼ặ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼:̼ ̼“̼C̼h̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼.̼.̼.̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ố̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼.̼.̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼x̼ậ̼p̼ ̼x̼ệ̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

Quặn lòng đám tang của người cha bị chính con gái ruột đầu độc: “Cha nó cái gì cũng lo, thương nó vậy mà...” - Ảnh 2.Quặn lòng đám tang của người cha bị chính con gái ruột đầu độc: “Cha nó cái gì cũng lo, thương nó vậy mà...” - Ảnh 2.

̼Q̼u̼ặ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼:̼ ̼“̼C̼h̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼.̼.̼.̼”̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼

̼B̼à̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼

̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼é̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼(̼8̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼”̼B̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼à̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼o̼n̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Quặn lòng đám tang của người cha bị chính con gái ruột đầu độc: “Cha nó cái gì cũng lo, thương nó vậy mà... - Ảnh 3.

̼Q̼u̼ặ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼:̼ ̼“̼C̼h̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼.̼.̼.̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼3̼.̼
̼B̼à̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼

̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼7̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼)̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼…̼ ̼N̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼)̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼

Quặn lòng đám tang của người cha bị chính con gái ruột đầu độc: “Cha nó cái gì cũng lo, thương nó vậy mà...” - Ảnh 4.

̼Q̼u̼ặ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼:̼ ̼“̼C̼h̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼.̼.̼.̼”̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼4̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼”̼C̼h̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ỡ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼”̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼”̼A̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼.̼.̼”̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼(̼b̼à̼ ̼Đ̼ê̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ử̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼.̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼1̼9̼/̼1̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼u̼n̼g̼ ̼n̼ó̼c̼ ̼r̼a̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼,̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Quặn lòng đám tang của người cha bị chính con gái ruột đầu độc: “Cha nó cái gì cũng lo, thương nó vậy mà...” - Ảnh 7.
̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

̼”̼N̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼u̼ở̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼)̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

̼Đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼k̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼x̼y̼a̼n̼u̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼x̼y̼a̼n̼u̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼3̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

Quặn lòng đám tang của người cha bị chính con gái ruột đầu độc: “Cha nó cái gì cũng lo, thương nó vậy mà...” - Ảnh 7.

̼Q̼u̼ặ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼:̼ ̼“̼C̼h̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼.̼.̼.̼”̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼7̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼9̼/̼1̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ư̼a̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼9̼/̼1̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼0̼/̼1̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼9̼/̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼ ̼m̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼â̼n̼ ̼o̼á̼n̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼y̼”̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼

̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ò̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼e̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼.̼

Quặn lòng đám tang của người cha bị chính con gái ruột đầu độc: “Cha nó cái gì cũng lo, thương nó vậy mà... - Ảnh 8.

̼P̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼e̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.