Nóng: Được hỏi tại sao bỏ khối tài sản khổng lồ để “đi tu” tại TTBL, và câu trả lời “gh.ê rợ.n” của Diễm My dự báo TA.I HỌ.A nhưng vẫn đâ.m đầu vào

Nóng: Được hỏi tại sao bỏ khối tài sản khổng lồ để “đi tu” tại TTBL, và câu trả lời “gh.ê rợ.n” của Diễm My dự báo TA.I HỌ.A nhưng vẫn đâ.m đầu vào

Đ̼o̼a̼̣̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼c̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼t̼r̼ò̼̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼v̼ề̼̼ ̼l̼ý̼̼ ̼d̼o̼ ̼D̼i̼ễ̼̼m̼ ̼M̼y̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼̼u̼ ̼c̼ó̼̼ ̼đ̼i̼ ̼”̼t̼u̼ ̼t̼â̼̣̼p̼”̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼”̼T̼i̼̣̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼̼t̼ ̼B̼ồ̼̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼l̼ầ̼̼n̼ ̼n̼ữ̼̼a̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼̼t̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼c̼h̼ú̼̼ ̼ý̼̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼.̼

̼N̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼”̼l̼ù̼̼m̼ ̼x̼ù̼̼m̼”̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼D̼i̼ễ̼̼m̼ ̼M̼y̼ ̼-̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼e̼̣̼p̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼”̼T̼i̼̣̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼̼t̼ ̼B̼ồ̼̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼o̼̣̼i̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼ ̼l̼à̼̼ ̼”̼T̼h̼i̼ề̼̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼̼ ̼v̼ũ̼̼ ̼t̼r̼u̼̣̼”̼)̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼”̼t̼u̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼b̼ố̼̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼p̼h̼ả̼̼n̼ ̼đ̼ố̼̼i̼ ̼-̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼̼i̼ ̼c̼h̼ú̼̼ ̼ý̼̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼c̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼s̼ố̼̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼ô̼.̼

Được hỏi tại sao bỏ khối tài sản lớn để đi tu tại Tịnh thất Bồng Lai, Diễm My từng nói: Tiền bạc là phù du, cái con trân trọng là tâm hồn - Ảnh 2.

̼D̼ù̼̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼đ̼o̼a̼̣̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼c̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼s̼ố̼̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼đ̼ă̼̣̼c̼ ̼b̼i̼ê̼̣̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ố̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼”̼T̼i̼̣̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼̼t̼ ̼B̼ồ̼̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼”̼T̼h̼i̼ề̼̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼̼ ̼v̼ũ̼̼ ̼t̼r̼u̼̣̼”̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼̼i̼ ̼k̼h̼á̼̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼đ̼o̼a̼̣̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼̼m̼ ̼M̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼đ̼o̼a̼̣̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼ả̼̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ừ̼̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼n̼ó̼̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼̼ ̼v̼à̼̼ ̼h̼a̼̣̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼̼c̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼T̼h̼i̼ề̼̼n̼ ̼a̼m̼.̼

Cô gái thoát ra từ 'Tịnh Thất Bồng Lai' tiết lộ: Trụ trì tìm bắt rồi biến phụ nữ thành 'máy đẻ' - Mnewsvn.Com
̼C̼l̼i̼p̼:̼ ̼D̼i̼ễ̼̼m̼ ̼M̼y̼ ̼n̼ó̼̼i̼ ̼l̼ý̼̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼̼i̼ ̼n̼h̼à̼̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼ở̼̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ỏ̼̼i̼,̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ử̼̼a̼ ̼r̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼ở̼̼ ̼m̼à̼̼ ̼n̼h̼ấ̼̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼̼t̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼D̼i̼ễ̼̼m̼ ̼M̼y̼ ̼v̼ừ̼̼a̼ ̼c̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼v̼ừ̼̼a̼ ̼n̼ó̼̼i̼:̼

̼”̼S̼ố̼̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ă̼̣̼c̼ ̼b̼i̼ê̼̣̼t̼ ̼l̼ắ̼̼m̼.̼ ̼Đ̼ă̼̣̼c̼ ̼b̼i̼ê̼̣̼t̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼n̼ỗ̼̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼̼o̼ ̼c̼ó̼̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼s̼ố̼̼n̼g̼ ̼ở̼̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ớ̼̼i̼ ̼h̼i̼ể̼̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼đ̼ă̼̣̼c̼ ̼b̼i̼ê̼̣̼t̼ ̼đ̼ó̼̼”̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼h̼ỏ̼̼i̼ ̼v̼ề̼̼ ̼c̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼s̼ố̼̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼̼ ̼ở̼̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼D̼i̼ễ̼̼m̼ ̼M̼y̼ ̼đ̼ề̼̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼̼ ̼n̼ó̼̼i̼ ̼r̼ằ̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼t̼h̼í̼̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼c̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼s̼ố̼̼n̼g̼ ̼ở̼̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼d̼ù̼̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼.̼.̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼l̼ờ̼̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ơ̼̣̼i̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼á̼̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼t̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼i̼ề̼̼n̼ ̼a̼m̼.̼

Diễm My từng ƚԋσáƚ ƙԋỏι Tịnh Thất Bồng Lai bất ngờ кêυ σαη, cho rằng VTV, đài Long An nhận tiền để “ʋυ ƙԋốɳɠ” các ʂư ƚԋầყ

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼d̼u̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼
̼D̼i̼ễ̼̼m̼ ̼M̼y̼ ̼c̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼h̼a̼̣̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼̼c̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼T̼h̼i̼ề̼̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼̼ ̼v̼ũ̼̼ ̼t̼r̼u̼̣̼

̼C̼ù̼̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼D̼i̼ễ̼̼m̼ ̼M̼y̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼s̼ố̼̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼̼u̼,̼ ̼b̼a̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼s̼ả̼̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼̼ ̼t̼ỷ̼̼ ̼p̼h̼ú̼̼.̼ ̼T̼a̼̣̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼k̼h̼ố̼̼i̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼s̼ả̼̼n̼ ̼l̼ớ̼̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼̼t̼ ̼đ̼ờ̼̼i̼ ̼n̼ế̼̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼u̼?̼ ̼Đ̼ó̼̼ ̼l̼à̼̼ ̼t̼h̼ử̼̼ ̼t̼h̼á̼̼c̼h̼,̼ ̼ấ̼̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼̣̼c̼ ̼b̼i̼ê̼̣̼t̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

Cô gái thoát ra từ 'Tịnh Thất Bồng Lai' тιếт lộ: Trụ trì tìm bắt rồi biến phụ nữ thành 'мáy đẻ' – NDT

̼”̼N̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼̼i̼ ̼P̼h̼â̼̣̼t̼ ̼d̼a̼̣̼y̼,̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼b̼a̼̣̼c̼ ̼l̼à̼̼ ̼p̼h̼ù̼̼ ̼d̼u̼,̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼c̼à̼̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼̼ ̼v̼ề̼̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼c̼á̼̼t̼ ̼b̼u̼̣̼i̼,̼ ̼g̼i̼ố̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ắ̼̼m̼ ̼t̼r̼o̼,̼ ̼c̼ầ̼̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼̼n̼g̼ ̼l̼à̼̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼b̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼c̼á̼̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼̣̼n̼g̼ ̼l̼à̼̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼̼n̼,̼ ̼l̼à̼̼ ̼t̼ấ̼̼m̼ ̼l̼ò̼̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼ ̼đ̼ứ̼̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼̼i̼ ̼l̼à̼̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼v̼ĩ̼̼n̼h̼ ̼c̼ử̼̼u̼.̼ ̼T̼â̼m̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼ố̼̼t̼ ̼m̼ớ̼̼i̼ ̼t̼a̼̣̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼̼ ̼t̼u̼y̼ê̼̣̼t̼ ̼v̼ờ̼̼i̼”̼ ̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼ ̼l̼ý̼̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼h̼ỏ̼̼i̼ ̼v̼ề̼̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼T̼i̼̣̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼̼t̼ ̼B̼ồ̼̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼,̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼m̼u̼ố̼̼n̼ ̼t̼u̼ ̼h̼o̼̣̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼P̼h̼â̼̣̼t̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼v̼à̼̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼̼n̼ ̼l̼ớ̼̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼g̼ă̼̣̼p̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼”̼t̼u̼ ̼t̼â̼̣̼p̼”̼.̼ ̼C̼ó̼̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼̼ ̼D̼i̼ễ̼̼m̼ ̼M̼y̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼̼m̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼r̼ấ̼̼t̼ ̼h̼à̼̼i̼ ̼l̼ò̼̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼c̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼s̼ố̼̼n̼g̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼T̼h̼i̼ề̼̼n̼ ̼a̼m̼,̼ ̼g̼i̼ố̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ì̼̼m̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼ý̼̼ ̼v̼à̼̼ ̼h̼a̼̣̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼̼c̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼đ̼ờ̼̼i̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.