Nhân tình của mẹ bé gái 3t bị bắ.n đin.h vào đầu: ” Không phải con ta.o, ta.o thích làm gì thì ta.o làm. Bắt ta.o nuôi á, đừng có mơ”

Nhân tình của mẹ bé gái 3t bị bắ.n đin.h vào đầu: ” Không phải con ta.o, ta.o thích làm gì thì ta.o làm. Bắt ta.o nuôi á, đừng có mơ”

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼9̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼.̼é̼ ̼g̼.̼á̼.̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

Vụ bé gái 3 tuổi nghi bị đinh găm vào đầu: Chuyển 1 đối tượng tới Phòng cảnh sát hình sự

̼Đ̼ê̼m̼ ̼1̼9̼/̼1̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼P̼N̼V̼N̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼.̼ư̼.̼ơ̼.̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼.̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼N̼ậ̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼.̼ó̼n̼g̼ ̼9̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼.̼é̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼A̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼7̼h̼2̼3̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼,̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼.̼é̼ ̼g̼.̼á̼i̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼ ̼A̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼ở̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼N̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼c̼o̼ ̼g̼.̼i̼ậ̼t̼.̼

Bé gái nghi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu từng 4 lần nhập

̼B̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼”̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼X̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼.̼ọ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼.̼

Bé gái 19 tháng bị đóng đinh vít vào đầu - VietNamNet

̼C̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼.̼ọ̼ ̼n̼.̼ã̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.