N̲óng: Tối 20/1: Trên trang cá nhân, Mẹ đẻ bé 3T cầu xin: “Con bé hư quá nên anh ấy mới làm vậy, tôi đồng tình với cách dạy dỗ của anh, xin hãy tha cho anh ấy, chúng tôi yêu nhau thật lòng” 😱😱

N̲óng: Tối 20/1: Trên trang cá nhân, Mẹ đẻ bé 3T cầu xin: “Con bé hư quá nên anh ấy mới làm vậy, tôi đồng tình với cách dạy dỗ của anh, xin hãy tha cho anh ấy, chúng tôi yêu nhau thật lòng” 😱😱

N̲óng: Tối 20/1: Tr.ên tr.a.ng c.á nh.â.n, Mẹ đ.ẻ bé 3T c.ầ.u x.i.n: “Con bé h.ư q.u.á nên anh ấy mới làm vậy, t.ôi đ.ồ.ng t.ì.nh với c.á.ch d.ạ.y d.ỗ của anh, x.i.n h.ãy th.a cho anh ấy, ch.úng t.ô.i y.ê.u nh.a.u th.ật lò.ng”

Trong những ngày này, mọi ɴgư/ờι đều đ/ang rất b/ất b/ình và l/o lắ/ng cho cháu bé 3 tuổi ở Th/ạch Th/ấ/t, Hà Nội. Hiện tại, em đang đ/iề/u t/rị tại Khoa H/ồi sứ/c cc N/hi, B/ện/h việ/n Đ/a kh/oa Xanh Pôn sau khi đ/ược ph/át h/iện b/ị nh/iều d/ị v/ậ/t g/ă/m vào đ/ầu.

V/ụ vi/ệ/c đã thu hút s/ự quan tâm của rất nhiều ɴg/ườι. Ai cũng l/ l/ắng tìn/h tr/ạng của em bé hiện giờ thế nào và những t/ổn thư/ơ/g bé gặ/p p/hải có ản/h hư/ởng nhi/ều đến s/ức k/hỏ/e của bé hiệ/n tạ/i/ và s/au này kh/ông?

hình ảnh

Sau khi đọc thông tin trên báo Vietnamnet và nhiều tờ báo ch/ính thố/ng khác, mình thấy ɴgư/ờι th/ân đã chia sẻ về tìn/h hì/nh của bé rồi, giờ mình chia sẻ lại cho nh.ững ai qua/n tâ/m nha.

hình ảnh

hình ảnh
Ảnh: Báo Lao độпg

hình ảnh
Bà con l.ố.i x.óm đến ch.ia s.ẻ cùn.g ôn.g b/à n/ội cháu bé, ảnh DT

Ông Nội cháu b.é. Ảnh: Bá.o L.ao độп.g

Ô nội bé là Đỗ Hữu Chức (68 tuổi, xã Canh Nậu, huyện Thạ.ch Th/ất, Hà Nội), cho biết, con trai ông là anh Đỗ Hữu Tr. và chị Nguyễn Thị L. lậ.p gia đình được hơn 10 năm do m/ai m/ối và có 3 ɴgườι con gái, bé A. là con út. Đến tháпg 2/2021, L. b/ỏ đi, để các con lại cho ông bà nuôi. Sau đó, ông Chức phải nhờ hết các kênh thông tin mới tìm được con dâu.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.