Hà Nội: Bé gái 3 tuổi hôn mê, hình ảnh phim XQ phát hiện 9 vật giống như ĐINH trong đầu, nghi bị b.ạo hà.nh

Hà Nội: Bé gái 3 tuổi hôn mê, hình ảnh phim XQ phát hiện 9 vật giống như ĐINH trong đầu, nghi bị b.ạo hà.nh

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼2̼3̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼,̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼ ̼A̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼ở̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼N̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼

Có thể là hình ảnh về ảnh chụp X-quang

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼
̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ọ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼.̼

Có thể là hình ảnh về ảnh chụp X-quang
̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ọ̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼đ̼i̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼

Hà Nội: Bé gái 3 tuổi hôn mê, hình ảnh phim XQ giống có đinh bắn vào sọ, nghi bị bạo hành - Ảnh 1.
̼“̼C̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼n̼.̼ã̼o̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼”̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Nóng: Bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành, hình ảnh chụp chiếu giống bị đinh bắn vào sọ - 1
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼.̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ã̼.̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼.̼n̼h̼.̼
̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼.̼ọ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼B̼S̼C̼C̼:̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.