Cô gái thoát khỏi ‘Tịnh Thất Bồng Lai’ ᴛố ᴄáᴏ: Trụ trì tìm bắt rồi biến phụ nữ thành ‘máy đẻ’

Cô gái thoát khỏi ‘Tịnh Thất Bồng Lai’ ᴛố ᴄáᴏ: Trụ trì tìm bắt rồi biến phụ nữ thành ‘máy đẻ’

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼‘̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼.̼

Cô gái thoát ra từ ‘Tịnh Thất Bồng Lai’ tiết lộ: Trụ trì tìm bắt rồi biến phụ nữ thành ‘máy đẻ’

̼’̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼’̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼p̼h̼à̼m̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ấ̼p̼ ̼ủ̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼1̼0̼0̼0̼-̼2̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼‘̼t̼u̼ý̼t̼ ̼c̼ò̼i̼’̼

̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

Cô gái thoát ra từ ‘Tịnh Thất Bồng Lai’ tiết lộ: Trụ trì tìm bắt rồi biến phụ nữ thành ‘máy đẻ’
̼C̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼3̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼T̼B̼L̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼,̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼9̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼o̼á̼ ̼p̼h̼ụ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼á̼ ̼ở̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼:̼ ̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼u̼”̼.̼

Cô gái thoát ra từ ‘Tịnh Thất Bồng Lai’ tiết lộ: Trụ trì tìm bắt rồi biến phụ nữ thành ‘máy đẻ’
̼V̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼c̼á̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼”̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼N̼.̼S̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼(̼T̼T̼B̼L̼)̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼5̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼“̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼ở̼ ̼T̼T̼B̼L̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

Cô gái thoát ra từ ‘Tịnh Thất Bồng Lai’ tiết lộ: Trụ trì tìm bắt rồi biến phụ nữ thành ‘máy đẻ’
̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼T̼T̼B̼L̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ạ̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼V̼i̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼“̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼p̼h̼o̼t̼o̼s̼h̼o̼p̼…̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼o̼i̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼”̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼,̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ồ̼i̼”̼.̼

Cô gái thoát ra từ ‘Tịnh Thất Bồng Lai’ tiết lộ: Trụ trì tìm bắt rồi biến phụ nữ thành ‘máy đẻ’

̼F̼a̼n̼s̼ ̼T̼T̼B̼L̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼u̼ỳ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

Cô gái thoát ra từ ‘Tịnh Thất Bồng Lai’ tiết lộ: Trụ trì tìm bắt rồi biến phụ nữ thành ‘máy đẻ’

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼i̼ể̼u̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼“̼d̼à̼y̼ ̼c̼ơ̼m̼”̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼.̼0̼0̼0̼$̼

̼N̼ê̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼à̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼F̼a̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ố̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼.̼

̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼‘̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼’̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼:̼ ̼T̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼‘̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ẻ̼’̼
̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼1̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.