Chiều nay (12/01): Đã THUÊ được luật sư ʙàᴏ ᴄʜữᴀ ᴄʜᴏ “ᴅì ɢʜẻ” – ᴄʜᴀ ʀᴜộᴛ : ᴄó ᴘʀᴏғɪʟᴇ ᴋʜỦɴɢ, ɴỨᴄ ᴛɪẾɴɢ, ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ᴛʜᴜᴀ ʙấᴛ ᴋì 𝟷 ᴠụ ᴋɪệɴ ɴàᴏ ᴄả

Chiều nay (12/01): Đã THUÊ được luật sư ʙàᴏ ᴄʜữᴀ ᴄʜᴏ “ᴅì ɢʜẻ” – ᴄʜᴀ ʀᴜộᴛ : ᴄó ᴘʀᴏғɪʟᴇ ᴋʜỦɴɢ, ɴỨᴄ ᴛɪẾɴɢ, ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ᴛʜᴜᴀ ʙấᴛ ᴋì 𝟷 ᴠụ ᴋɪệɴ ɴàᴏ ᴄả

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼ữ̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼’̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼’̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼’̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼’̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼’̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼’̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼)̼ ̼-̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼

Sẽ chuyển tội danh "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi nếu đủ cơ sở, chứng cứ - Báo Người lao động

̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ả̼n̼h̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ H̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼o̼á̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ỵ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

Tin nóng vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành: Nếu xóa camera để hủy chứng cứ, phạm tội gì?

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ờ̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼ữ̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼’̼C̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼c̼o̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼’̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼’̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼ ̼m̼ạ̼

̼L̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼’̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼’̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼’̼1̼k̼g̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼k̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼?̼’̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼n̼g̼ẩ̼m̼
̼B̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼ặ̼c̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼M̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼’̼.̼

Chuyên gia giáo dục Diễm Quyên: 'Tôi chưa bao giờ bênh vực 'dì ghẻ' Quỳnh Trang

̼V̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼’̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ê̼ ̼h̼è̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼i̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼’̼.̼

Sẽ chuyển tội danh "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi nếu đủ cơ sở, chứng cứ - Báo Người lao động

̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼’̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼’̼ ̼(̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼)̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼’̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼’̼ ̼(̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼8̼9̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼)̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼(̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼-̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼ữ̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼s̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼y̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼(̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.