Nóng: ᴛủɪ ᴛʜâɴ, ᴘʜẫɴ ᴜấᴛ vì chồng vô tâm không tặng quà 8-3. Cô gái ôm con trai 4 tháng tuổi nhảy cầu t̼ự̼ ̼t̼ử̼

Nóng: ᴛủɪ ᴛʜâɴ, ᴘʜẫɴ ᴜấᴛ vì chồng vô tâm không tặng quà 8-3. Cô gái ôm con trai 4 tháng tuổi nhảy cầu t̼ự̼ ̼t̼ử̼

̼D̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼

̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼–̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼h̼4̼5̼’̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼1̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼V̼ũ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼.̼

F6D968EB-26DB-46E3-9934-12EAD709007C.

̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼í̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼

Người mẹ ôm con định tự tử vì cãi nhau với chồng: Là phụ nữ, càng tổn thương thì càng cần mạnh mẽ, vì con mình!

̼P̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ố̼t̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

CSGT giải cứu người phụ nữ ôm con 5 tháng tuổi định nhảy cầu tự vẫn | VOV.VN

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼)̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ồ̼ ̼Đ̼ề̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼o̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼)̼ ̼d̼ỗ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼

94DE257F-6053-42AF-88DC-98D86F58FDDC.

̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.