Nóng: Nhắc hàng xóm hát karaoke nhỏ lại, bà cụ F0 83 tuổi bị đáɴʜ đến ǫᴜè 2 tay : “Già còn lo chuyện bao đồng, nhà tao ᴛᴀᴏ hát, kệ mẹ ᴛᴀᴏ”

Nóng: Nhắc hàng xóm hát karaoke nhỏ lại, bà cụ F0 83 tuổi bị đáɴʜ đến ǫᴜè 2 tay : “Già còn lo chuyện bao đồng, nhà tao ᴛᴀᴏ hát, kệ mẹ ᴛᴀᴏ”

T̼ố̼i̼ ̼3̼/̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ã̼o̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ã̼o̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼(̼8̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼o̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼9̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼2̼/̼3̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

Thông tin mới vụ cụ bà 83 tuổi bị đánh nhập viện vì nhắc hàng xóm bật

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼r̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼â̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼o̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼o̼.̼ ̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼(̼8̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼t̼o̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼V̼C̼C̼.̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼ấ̼m̼,̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼.̼ ̼

̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ũ̼i̼,̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ạ̼t̼,̼ ̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.