NÓNG : Xe khách ᴍ.ấᴛ phanh l.ao thẳng vào đoàn người dừng đèn đỏ , ít nhất 29 người ᴛ.ʜươɴɢ ᴠ.ᴏɴɢ , x.áᴄ nằm l.a l.iệt bên vệ đường

NÓNG : Xe khách ᴍ.ấᴛ phanh l.ao thẳng vào đoàn người dừng đèn đỏ , ít nhất 29 người ᴛ.ʜươɴɢ ᴠ.ᴏɴɢ , x.áᴄ nằm l.a l.iệt bên vệ đường

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼:̼ ̼L̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼6̼2̼C̼-̼0̼4̼3̼.̼4̼8̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼.̼.̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼L̼ứ̼c̼ ̼(̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼6̼2̼C̼-̼0̼4̼3̼.̼4̼8̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼L̼ứ̼c̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼0̼m̼.̼

 

Tai nạn giao thông thảm khốc: Phải xử lý cả doanh nghiệp vận tải ép lái xe vì lợi nhuận

 

̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼2̼1̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼;̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼;̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼D̼u̼y̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼;̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼4̼ ̼k̼m̼/̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼4̼5̼k̼m̼/̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼.̼

̼[̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼2̼1̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼]̼

 

Tin tức mới nhất vụ tai nạn giao thông ở Bến Lức, Long An - VietNamNet

 

̼X̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼6̼2̼C̼-̼0̼4̼3̼.̼4̼8̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼y̼u̼n̼d̼a̼i̼ ̼H̼D̼7̼0̼0̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼X̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼3̼/̼2̼0̼1̼8̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼9̼/̼3̼/̼2̼0̼1̼9̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼L̼ứ̼c̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼L̼ứ̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼2̼,̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼;̼ ̼5̼,̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

 

Không có mô tả.

 

̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼à̼n̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ậ̼p̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼:̼

̼1̼.̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼ễ̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼2̼.̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼ú̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼3̼.̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼D̼u̼y̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼̼4̼.̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼̼5̼.̼ ̼H̼à̼ ̼M̼ỹ̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼̼6̼.̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ú̼y̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼̼7̼.̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼̼8̼.̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ả̼o̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼̼9̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼1̼0̼.̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼ễ̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼̼1̼1̼.̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ả̼m̼ ̼Đ̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼r̼ụ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼̼1̼2̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼y̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼̼1̼3̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼̼1̼4̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼̼1̼5̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Ú̼t̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼̼1̼6̼.̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼̼1̼7̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Ú̼t̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼̼1̼8̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼S̼u̼n̼g̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.