Đám cưới đang diễn ra linh đình, cô dâu sờ tay lên đầu chồng rồi ngất xỉu, tỉnh dậy tuyên bố hủy hôn với lý do khiến hai họ “c̼h̼ế̼t̼ sững”

Đám cưới đang diễn ra linh đình, cô dâu sờ tay lên đầu chồng rồi ngất xỉu, tỉnh dậy tuyên bố hủy hôn với lý do khiến hai họ “c̼h̼ế̼t̼ sững”

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ờ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼T̼i̼m̼e̼s̼ ̼o̼f̼ ̼I̼n̼d̼i̼a̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼B̼h̼a̼r̼t̼h̼a̼n̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼E̼t̼a̼w̼a̼h̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼â̼y̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼U̼t̼t̼a̼r̼ ̼P̼r̼a̼d̼e̼s̼h̼ ̼(̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼)̼.̼

̼C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼,̼ ̼A̼j̼a̼y̼ ̼K̼u̼m̼a̼r̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼B̼i̼d̼h̼u̼n̼a̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼u̼r̼a̼i̼y̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼”̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼.̼

̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼s̼ờ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼

̼1̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼2̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼B̼i̼d̼h̼u̼n̼a̼,̼ ̼A̼u̼r̼a̼i̼y̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼B̼h̼a̼r̼t̼h̼a̼n̼a̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼E̼t̼a̼w̼a̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ê̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ặ̼p̼ ̼t̼â̼n̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼n̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ũ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼.̼.̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ó̼i̼.̼

̼C̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼,̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼

Đám cưới đang diễn ra linh đình, cô dâu sờ tay lên đầu chồng rồi ngất xỉu, tỉnh dậy tuyên bố hủy hôn với lý do khiến hai họ chết sững - Ảnh 2.

̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼s̼ờ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ố̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼”̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼G̼a̼n̼g̼a̼d̼a̼s̼ ̼G̼a̼u̼t̼a̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.