Đêm qua 4/3/2022 Xôn xao C.LIP Dương Minh Tuyền ( bị ᴄ.ʜéᴍ t.rọng t.hương ɴ.ɢᴜʏ ᴋ.ịᴄʜ )

Đêm qua 4/3/2022 Xôn xao C.LIP Dương Minh Tuyền ( bị  ᴄ.ʜéᴍ t.rọng t.hương  ɴ.ɢᴜʏ ᴋ.ịᴄʜ )

̼C̼l̼i̼p̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼é̼m̼

̼X̼e̼m̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼

̼K̼h̼u̼y̼a̼ ̼3̼/̼3̼,̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼3̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼a̼g̼e̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ẩ̼n̼ ̼ý̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼‘̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ở̼i̼’̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼.̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼é̼m̼

Thánh chửi Dương Minh Tuyền bị giang hồ xử, nhập viện trong đêm?-3
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼
̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ổ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼.̼
̼M̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼

̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼ ̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼v̼à̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼“̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼K̼h̼á̼ ̼B̼ả̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼
Thánh chửi Dương Minh Tuyền bị giang hồ xử, nhập viện trong đêm?-5

̼ ̼’̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼’̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼’̼x̼ử̼’̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼?̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼4̼/̼3̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼”̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼”̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼3̼/̼3̼,̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼3̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼a̼g̼e̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼”̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼?̼-̼1̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼?̼-̼2̼

̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼?̼-̼3̼
̼T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

Thánh chửi Dương Minh Tuyền bị giang hồ xử, nhập viện trong đêm?-2

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼”̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼3̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼T̼h̼ị̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼?̼-̼4̼
̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼

Thánh chửi Dương Minh Tuyền bị giang hồ xử, nhập viện trong đêm?-4

̼”̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼”̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼
̼
̼”̼T̼ô̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼0̼0̼-̼4̼0̼0̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼”̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼”̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ờ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼?̼-̼5̼

̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼-̼ ̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼”̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼3̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

Thánh chửi Dương Minh Tuyền bị giang hồ xử, nhập viện trong đêm?-2

̼N̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼h̼ạ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼.̼

 

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼T̼.̼A̼.̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼ệ̼n̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼W̼a̼v̼e̼s̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.