Chồng của Khanh( người bị đán..h) lên tiếng: “Đụng phải ai chứ đụng vợ ta.o thì mà.y sắp được biế.n khỏi XÃ HỘI rồi co.n Trang Nemo, bồi thường là xong à”

Chồng của Khanh( người bị đán..h) lên tiếng: “Đụng phải ai chứ đụng vợ ta.o thì mà.y sắp được biế.n khỏi XÃ HỘI rồi co.n Trang Nemo, bồi thường là xong à”

H̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼h̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼y̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼y̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼y̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼â̼n̼.̼ ̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼ ̼n̼à̼y̼ ̼”̼v̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼ỡ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼”̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼

Trang Nemo bị netizen tấn công, ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ xô xát với Trần My - Ảnh 1.

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼”̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼e̼a̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼y̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼s̼p̼o̼t̼l̼i̼g̼h̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼.̼.̼”̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼1̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼ở̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼à̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼”̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼”̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼á̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼-̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Trang Nemo bị netizen tấn công, ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ xô xát với Trần My - Ảnh 2.

̼L̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼3̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼1̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼
̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼y̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼

Trang Nemo bị netizen "tấn công", ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ xô xát với Trần My - Ảnh 3.

̼L̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼3̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼1̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼3̼.̼
̼C̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼

Trang Nemo và Trần My - 2 gương mặt thị phi trong vụ xô xát làm chấn động cõi mạng là ai?

̼L̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼3̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼1̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼4̼.̼
̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼1̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼”̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼

Trang Nemo đưa ra "thuyết âm mưu" sau vụ ẩu đả với team Trần My: "Con bé giật dây ăn trọn spotlight chuyến này..."Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼t̼ố̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼y̼ ̼P̼R̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼d̼á̼m̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼.̼ ̼

Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼y̼ ̼”̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ạ̼o̼”̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼E̼m̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼à̼ ̼”̼e̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ậ̼p̼”̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ậ̼p̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼â̼n̼?̼
Toàn cảnh trận chiến giữa 2 nữ hoàng livestream Trang Nemo và Trần My vẫn chưa

̼L̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼3̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼1̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼6̼.̼
̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼y̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼

̼B̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼y̼:̼

Chồng của cô gái bị đánh trong clip của Trang Nemo và Trần My là ai mà khiến dân mạng tìm kiếm?

̼-̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼-̼ ̼P̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼a̼o̼.̼

̼-̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼á̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼.̼

̼-̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.