Thuyền trưởng (lái cano khiến 17 người c̼h̼ế̼t̼) – người duy nhất sống sót và lời khai kể rùng rợn về b.i kịc.h chiều hôm ấy

Thuyền trưởng (lái cano khiến 17 người c̼h̼ế̼t̼) – người duy nhất sống sót và lời khai kể rùng rợn về b.i kịc.h chiều hôm ấy

“̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ằ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼c̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼,̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼ở̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼7̼/̼2̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼S̼e̼n̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼0̼5̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼c̼á̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼C̼ù̼ ̼L̼a̼o̼ ̼C̼h̼à̼m̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

Thuyền trưởng cano bị chìm ở Hội An: Tôi bị sốc, cả đêm qua không ngủ được - Ảnh 1.

̼T̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼ở̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼:̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼e̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼”̼D̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼e̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼a̼n̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼e̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼”̼C̼a̼n̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼S̼ó̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼e̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼N̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼/̼2̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼C̼ù̼ ̼L̼a̼o̼ ̼C̼h̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ờ̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼.̼

Thuyền trưởng cano bị chìm ở Hội An: Tôi bị sốc, cả đêm qua không ngủ được - Ảnh 2.

̼T̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼ở̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼:̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

̼”̼K̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼-̼4̼5̼ ̼k̼m̼/̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼k̼m̼/̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼g̼a̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼ú̼p̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼e̼n̼ ̼k̼ể̼.̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼â̼y̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Thuyền trưởng cano bị chìm ở Hội An: Tôi bị sốc, cả đêm qua không ngủ được - Ảnh 3.

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼e̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼e̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼r̼ằ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼ờ̼ ̼p̼h̼ạ̼c̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼e̼n̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼s̼ù̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ằ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼c̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼T̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼ở̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼:̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼3̼.̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼/̼2̼,̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼N̼a̼-̼1̼1̼5̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼M̼T̼V̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼3̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼C̼ù̼ ̼L̼a̼o̼ ̼C̼h̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼2̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.