Nóng: Tìm thấy t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ thứ 16 trong vụ lật ca nô ở Hội An là một bé gái sinh năm 2019

Nóng: Tìm thấy t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ thứ 16 trong vụ lật ca nô ở Hội An là một bé gái sinh năm 2019

𝐓𝐮̛̀ 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐨̛́𝐦 𝟐𝟕/𝟐, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐀𝐧 (𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦) 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐱𝐚̂́𝐮 𝐬𝐨̂́ đ𝐚̃ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐛𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐛𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̛̀ 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧, 𝐯𝐨̣𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐢 𝐯𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐚 𝐧𝐨̂ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝟐𝟔/𝟐.

𝐕𝐮̣ 𝐜𝐡𝐢̀𝐦 𝐜𝐚 𝐧𝐨̂ 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝟏𝟓 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭, 𝟐 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐨̛̉ 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐂𝐮̛̉𝐚 Đ𝐚̣𝐢 đ𝐚̃ đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐨̂̃𝐢 đ𝐚𝐮 𝐪𝐮𝐚́ 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧. 𝐂𝐡𝐚, 𝐦𝐞̣ 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐜𝐨𝐧, 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐯𝐨̛̣, 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐮̛́𝐚 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐫𝐨̛𝐢 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐦𝐨̂̀ 𝐜𝐨̂𝐢.
Nỗi đau xé lòng của người nhà nạn nhân bên bàn thờ tạm ở biển Cửa Đại - 1Người dân Hội An và thân nhân các nạn nhân lập bàn thờ ngay bên bờ biển.
Nỗi đau xé lòng của người nhà nạn nhân bên bàn thờ tạm ở biển Cửa Đại - 2Người thân gào khóc trước biển vì một mất mát quá lớn của gia đình.
𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧, 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐢̣ 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦. 𝐍𝐠𝐮̛ 𝐝𝐚̂𝐧, 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐚́ đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐡𝐮𝐲 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝟐 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐨̀𝐧 𝐥𝐚̣𝐢.

𝐂𝐚́𝐜 đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 𝐜𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̆̀𝐦 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐨̂̃ 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢̀𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉. 𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐂𝐮̛̉𝐚 Đ𝐚̣𝐢, 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐀𝐧 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 đ𝐞̂́𝐧 𝐛𝐨̛̀ 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐝𝐨̃𝐢 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐭𝐢́𝐜𝐡, 𝐠𝐢𝐮́𝐩 đ𝐨̛̃ 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐛𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐛𝐚̃𝐢 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧.

𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐞́𝐧 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐚̆́𝐩 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐛𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐭𝐚̣𝐦, 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐨̛𝐢 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧. 𝐓𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐨̛𝐧 𝐠𝐢𝐨́ 𝐥𝐚̣𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨̂́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐞̂ 𝐛𝐮𝐨̂́𝐭. 𝐓𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̆́𝐩 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐠, 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐱𝐚̂́𝐮 𝐬𝐨̂́ 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡.  Đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̛̀ 𝐧𝐠𝐨́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̛̀ 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐮̛́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐦𝐢̀𝐧𝐡, 𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐨̂ 𝐕𝐚̆𝐧 Đ𝐚̂̉𝐧 (𝐛𝐚́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐞𝐦 𝐍.𝐌.𝐐., 𝟑 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢) 𝐠𝐢𝐚̀𝐧 𝐠𝐢𝐮̣𝐚 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐦𝐚́𝐭 𝐪𝐮𝐚́ 𝐥𝐨̛́𝐧.

𝐎̂𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐨̂ 𝐕𝐚̆𝐧 Đ𝐚̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐚𝐲, 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐐. đ𝐢 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝐓𝐏 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐀𝐧 (𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦) 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚 𝐦𝐞̣. 𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲, 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐬𝐞̃ 𝐯𝐞̂̀ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐢 𝐡𝐨̣𝐚 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̛̀ 𝐚̣̂𝐩 đ𝐞̂́𝐧.
Nỗi đau xé lòng của người nhà nạn nhân bên bàn thờ tạm ở biển Cửa Đại - 3Ông Ngô Văn Đẩn thắt quặn nỗi đau trước sự mất mát quá lớn của gia đình.
𝐍𝐠𝐚𝐲 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐥𝐮́𝐜 𝟏𝟓𝐡 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟔/𝟐, 𝐨̂𝐧𝐠 Đ𝐚̂̉𝐧 𝐭𝐮̛́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐜 đ𝐚̣̆𝐭 𝐯𝐞́ 𝐦𝐚́𝐲 𝐛𝐚𝐲 𝐯𝐚̀𝐨 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐞̂𝐦. Đ𝐞̂́𝐧 𝟕𝐡𝟑𝟎 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐚𝐲 𝟐𝟕/𝟐, 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐨̛̉ 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐂𝐮̛̉𝐚 Đ𝐚̣𝐢 đ𝐞̂̉ đ𝐨́𝐧 𝐜𝐡𝐨̛̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐮̛́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐯𝐚̀ đ𝐮̛𝐚 𝐭𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐨̛𝐢 𝐚𝐧 𝐭𝐚́𝐧𝐠.

“𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐢 𝟏𝟐 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝟖 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐜𝐡𝐮́ 𝐨̛𝐢… Đ𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐨̣̂𝐭 𝐫𝐚 đ𝐢 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐚𝐢 𝐜𝐡𝐢̣𝐮 𝐧𝐨̂̉𝐢 đ𝐚̂𝐲”, 𝐨̂𝐧𝐠 Đ𝐚̂̉𝐧 đ𝐚𝐮 đ𝐨̛́𝐧 𝐧𝐨́𝐢.

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐡𝐚̀, 𝟐 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐜𝐨̀𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐚𝐧𝐡 𝐞𝐦 𝐡𝐨̣. 𝐎̂𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 (𝐜𝐡𝐮́ 𝐫𝐮𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐐.) 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐚𝐲, 𝐡𝐨̂𝐦 𝐪𝐮𝐚 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐚 𝐧𝐨̂ 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐧𝐚̣𝐧, 𝐭𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐦𝐞̣ 𝐜𝐡𝐚́𝐮 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐢̀𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲, 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲 đ𝐚𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐞̂̃ 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐛𝐢̣ đ𝐮̛𝐚 đ𝐢 𝐡𝐨̉𝐚 𝐭𝐚́𝐧𝐠. 𝐁𝐨̂́ 𝐜𝐡𝐚́𝐮 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠, 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐭𝐢𝐧 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐯𝐨̛̣, 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐨𝐧.
Nỗi đau xé lòng của người nhà nạn nhân bên bàn thờ tạm ở biển Cửa Đại - 4Mọi người cùng đốt vàng mã để mong vong hồn các nạn nhân sớm được siêu thoát.
𝐓𝐡𝐚̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝟖 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐱𝐚̂́𝐮 𝐬𝐨̂́ 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐞̂𝐦, 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐨̉𝐚 𝐭𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐡𝐨̉𝐚 𝐭𝐚́𝐧𝐠 𝐀𝐧 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 (𝐱𝐚̃ 𝐇𝐨̀𝐚 𝐒𝐨̛𝐧, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐇𝐨̀𝐚 𝐕𝐚𝐧𝐠, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠). 𝐒𝐚𝐮 đ𝐨́, 𝐨̂𝐧𝐠 Đ𝐚̂̉𝐧 đ𝐞𝐦 𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐨̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐯𝐞̂̀ 𝐚𝐧 𝐭𝐚́𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐞̂ 𝐧𝐡𝐚̀.

Nỗi đau xé lòng của người nhà nạn nhân bên bàn thờ tạm ở biển Cửa Đại - 5

𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐚 𝐧𝐨̂ 𝐨̛̉ 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐂𝐮̛̉𝐚 Đ𝐚̣𝐢 (𝐓𝐏 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐀𝐧), 𝐑𝐚̣𝐧𝐠 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲, 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 đ𝐚̃ 𝐭𝐢̀𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝟐 𝐭𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐚̀𝐮, 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐮̛̉ 𝐯𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̉𝐲 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟓 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧.

𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝟐 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 đ𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐭𝐢́𝐜𝐡. 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐚𝐲, 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐡𝐨̣̂ 𝐯𝐚̂̃𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐨̂̃ 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.