Nóng: Tìm thấy thêm 2 t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ trẻ em trong vụ chìm cano ở Hội An: HÉ LỘ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CHÌM CANO

Nóng: Tìm thấy thêm 2 t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ trẻ em trong vụ chìm cano ở Hội An: HÉ LỘ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CHÌM CANO

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼ở̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼2̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼”̼D̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ỹ̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

Vụ chìm cano ở Hội An: Tìm thấy thêm 2 thi thể trẻ em - Ảnh 2.

̼V̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼ở̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼:̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

Vụ chìm cano ở Hội An: Tìm thấy thêm 2 thi thể trẻ em - Ảnh 1.
̼V̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼ở̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼:̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼
̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼2̼6̼/̼2̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼G̼i̼a̼ ̼T̼ự̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼c̼a̼n̼o̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼

Vụ chìm cano ở Hội An: Tìm thấy thêm 2 thi thể trẻ em - Ảnh 3.

̼V̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼ở̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼:̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼3̼.̼
̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼

̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼/̼2̼,̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼N̼a̼1̼1̼5̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼M̼T̼V̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼3̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼C̼ù̼ ̼L̼a̼o̼ ̼C̼h̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼2̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼ở̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼:̼ ̼”̼V̼ợ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼y̼.̼.̼.̼”̼

N̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼,̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼ờ̼ ̼p̼h̼ạ̼c̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼,̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼6̼/̼2̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼C̼ù̼ ̼L̼a̼o̼ ̼C̼h̼à̼m̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼C̼ù̼ ̼L̼a̼o̼ ̼C̼h̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ì̼m̼.̼ ̼D̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼

Nạn nhân vụ chìm cano ở Hội An đau đớn: Vợ ơi, con ơi! Giờ tôi biết phải làm sao đây... - Ảnh 1.

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼ở̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼:̼ ̼V̼ợ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼y̼.̼.̼.̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼)̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼c̼a̼n̼o̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼7̼/̼2̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼

̼”̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼V̼ợ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼y̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

Nạn nhân vụ chìm cano ở Hội An đau đớn: Vợ ơi, con ơi! Giờ tôi biết phải làm sao đây... - Ảnh 2.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼L̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼.̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼6̼/̼2̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼C̼ù̼ ̼L̼a̼o̼ ̼C̼h̼à̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼”̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ì̼m̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼”̼,̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.