Nóng: C.lip (Cà Mau) Cầu 54 tỷ đồng bất ngờ sậᴘ ᴛᴀɴ ɴáᴛ, tiếng la hét cầu cứu ᴛʜấᴛ ᴋɪɴʜ, ɴʜóɪ lòng của người dân trước ᴛʜảᴍ ʜọᴀ

Nóng: C.lip (Cà Mau) Cầu 54 tỷ đồng bất ngờ sậᴘ ᴛᴀɴ ɴáᴛ, tiếng la hét cầu cứu ᴛʜấᴛ ᴋɪɴʜ, ɴʜóɪ lòng của người dân trước ᴛʜảᴍ ʜọᴀ

C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼2̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼V̼à̼m̼,̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼C̼á̼i̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼V̼à̼m̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼C̼á̼i̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼V̼à̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼đ̼ổ̼.̼

Clip cầu 54 tỷ đồng ở Cà Mau bất ngờ sập nhịp, người dân la hét thất kinh

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼l̼ú̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

Clip cầu 54 tỷ đồng ở Cà Mau bất ngờ sập nhịp, người dân la hét thất kinh - Ảnh 2.

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼C̼á̼i̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼V̼à̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼I̼I̼I̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼5̼4̼,̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

 

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼-̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼-̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼S̼ử̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼.̼

Trấn Thành lại gặp biến căng, chuyện gì mà phải nhờ cơ quan chức năng vào cuộc?

̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼N̼S̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼”̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼e̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼.̼ ̼N̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼.̼

Trấn Thành lại gặp biến căng, chuyện gì mà phải nhờ cơ quan chức năng vào cuộc? - Ảnh 2.

̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼t̼i̼f̼a̼n̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼,̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼

Trấn Thành lại gặp biến căng, chuyện gì mà phải nhờ cơ quan chức năng vào cuộc? - Ảnh 3.
̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼2̼)̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼d̼à̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ă̼n̼g̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼”̼.̼

Trấn Thành lại gặp biến căng, chuyện gì mà phải nhờ cơ quan chức năng vào cuộc? - Ảnh 4.
̼Đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼m̼à̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼.̼.̼.̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼ỏ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼s̼ậ̼p̼ ̼b̼ẫ̼y̼”̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.