TIN BUỒN: NSƯT Tiến Hợi – người 34 năm đóng vai Bác Hồ qᴜa đời

TIN BUỒN: NSƯT Tiến Hợi – người 34 năm đóng vai Bác Hồ qᴜa đời

s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼4̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼0̼2̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼6̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼.̼

̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ợ̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼9̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼a̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼2̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼K̼ị̼c̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼8̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼B̼á̼c̼ ̼H̼ồ̼.̼

Mở ảnh
̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼B̼á̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ợ̼i̼.̼

̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ở̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼”̼Đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼2̼ ̼(̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼à̼;̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼D̼o̼ã̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ĩ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼a̼i̼ ̼B̼á̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼ở̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼2̼ ̼v̼ở̼ ̼”̼X̼i̼n̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼;̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼ở̼ ̼”̼V̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼ ̼v̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼i̼n̼h̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼K̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼G̼u̼i̼n̼n̼e̼s̼s̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼B̼á̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

Mở ảnh
̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼B̼á̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼

Mở ảnh

̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼B̼á̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼3̼.̼

Mở ảnh

̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼B̼á̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼4̼.̼
̼S̼á̼c̼h̼ ̼K̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼G̼u̼i̼n̼n̼e̼s̼s̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼B̼á̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.