Kinh hoàng : Chứng kiến cảnh tượng t.ai n.ạn hãi hùng khiến 6 người chết và 3 người bị thương mà thấy xót xa cho các n.ạn nhân

Kinh hoàng : Chứng kiến cảnh tượng t.ai n.ạn hãi hùng khiến 6 người chết và 3 người bị thương mà thấy xót xa cho các n.ạn nhân

S̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼Đ̼o̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼B̼o̼k̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼S̼ơ̼ ̼M̼e̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼Đ̼o̼a̼)̼.

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼:̼ ̼T̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼5̼4̼ ̼k̼m̼/̼h̼ ̼
̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người chết, 3 người bị thương tại Đak Đoa - Ảnh 1.
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼Đ̼o̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼K̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼a̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼.̼V̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼a̼,̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼S̼ơ̼ ̼M̼e̼i̼-̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼0̼ ̼m̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼1̼0̼%̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼a̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼u̼a̼ ̼g̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼m̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼3̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼t̼ấ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼á̼y̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người chết, 3 người bị thương tại Đak Đoa - Ảnh 2.

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼Đ̼o̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼
̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼a̼b̼i̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ó̼p̼ ̼m̼é̼o̼.̼ ̼V̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ì̼ ̼n̼g̼ổ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼a̼ ̼b̼i̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ù̼ ̼d̼à̼y̼ ̼đ̼ặ̼c̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ự̼a̼,̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼m̼,̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼,̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼1̼0̼%̼,̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼a̼ ̼n̼g̼o̼ặ̼t̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ỏ̼ ̼m̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼e̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼.̼

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người chết, 3 người bị thương tại Đak Đoa - Ảnh 3.
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼Đ̼o̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼3̼.̼
̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ó̼p̼ ̼m̼é̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼

̼Q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼C̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼4̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼B̼K̼S̼ ̼8̼1̼C̼-̼1̼1̼1̼.̼2̼5̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼2̼2̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼9̼-̼2̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼-̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼-̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼Đ̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼Đ̼o̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼-̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼-̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼-̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người chết, 3 người bị thương tại Đak Đoa - Ảnh 5.

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼Đ̼o̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼5̼.̼
̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼t̼h̼ỏ̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼á̼y̼ ̼v̼ự̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼N̼h̼ư̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼2̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼b̼i̼n̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼d̼ú̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼S̼ơ̼ ̼M̼e̼i̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.