TPHCM thương tâm ngày mùng 5 tết:mẹ bỏ con vào máy giặt rồi treo c.ổ t.ự t.ử

TPHCM thương tâm ngày mùng 5 tết:mẹ bỏ con vào máy giặt rồi treo c.ổ t.ự t.ử

N̼g̼h̼i̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼:̼ ̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼

̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼5̼/̼2̼ ̼(̼m̼ù̼n̼g̼ ̼5̼ ̼T̼ế̼t̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼ẩ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼ạ̼o̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Mở ảnh

̼N̼g̼h̼i̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼:̼ ̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼-̼1̼
̼C̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
̼
̼Q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼
Mở ảnh
̼N̼g̼h̼i̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼:̼ ̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼-̼2̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.