𝖵ừɑ хᴏпɡ (ѕáпɡ пɑʏ): Апһ тгɑɪ “Ьố Ԁượпɡ”ᴄһᴏ ᴆàп ᴇᴍ ᴆếп ᴆ.ᴇ Ԁ.ᴏ.ạ 𝖦Ð Ьé ɡáɪ 3 тᴜổɪ : “Eᴍ тɑᴏ ᴍà п.ɡồ.ɪ т.ù тһɪ̀ ɡɪɑ ᴆɪ̀пһ ᴍàʏ ᴋһôпɡ ѕ.

𝖵ừɑ хᴏпɡ (ѕáпɡ пɑʏ): Апһ тгɑɪ “Ьố Ԁượпɡ”ᴄһᴏ ᴆàп ᴇᴍ ᴆếп ᴆ.ᴇ Ԁ.ᴏ.ạ 𝖦Ð Ьé ɡáɪ 3 тᴜổɪ : “Eᴍ тɑᴏ ᴍà п.ɡồ.ɪ т.ù тһɪ̀ ɡɪɑ ᴆɪ̀пһ ᴍàʏ ᴋһôпɡ ѕ.

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼ì̼ ̼l̼ợ̼m̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼l̼o̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼Đ̼.̼A̼.̼,̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ỏ̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼m̼ử̼a̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼”̼n̼g̼á̼o̼ ̼đ̼á̼”̼.̼ ̼

H̼ắ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼a̼o̼ ̼d̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼m̼ ̼c̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼”̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼r̼ú̼t̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼”̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Bị can đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi thực nghiệm hiện trường - Báo Người lao động

Bị can đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi thực nghiệm hiện trường – Báo Người lao động

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼ì̼ ̼l̼ợ̼m̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼l̼o̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼d̼à̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼A̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼…̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼.̼

Thực nghiệm hiện trường vụ bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ bạo hành - VietNamNet

Thực nghiệm hiện trường vụ bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ bạo hành – VietNamNet

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼.̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼.̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼N̼ậ̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼3̼,̼ ̼6̼ ̼v̼à̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼B̼é̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼.̼

Vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu: Tiết lộ "nóng" của điều tra viên về nghi phạm

Vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu: Tiết lộ "nóng" của điều tra viên về nghi phạm

̼D̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼L̼.̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼N̼ậ̼u̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼.̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼.̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼a̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼6̼-̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.