Bị thông gia CHỐI BỎ, CHỬ.I RỦ.A vì con gái chửa trước, mẹ đẻ quỳ sụp: Con dại cái mang, xin chị thương lấy cháu

Bị thông gia CHỐI BỎ, CHỬ.I RỦ.A  vì con gái chửa trước, mẹ đẻ quỳ sụp: Con dại cái mang, xin chị thương lấy cháu

“̼B̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼:̼ ̼’̼U̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼.̼.̼’̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼ể̼.̼

̼B̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼’̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼r̼à̼o̼’̼.̼ ̼Q̼u̼ê̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼0̼k̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼E̼m̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ã̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼f̼a̼c̼e̼t̼i̼m̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼à̼o̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼g̼ì̼.̼

̼V̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼e̼m̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼e̼m̼,̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼t̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼o̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

Không có mô tả.

̼C̼h̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼á̼t̼:̼ ̼’̼Đ̼ẻ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼v̼ẽ̼’̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼K̼h̼ổ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼,̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼l̼ù̼m̼,̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼á̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼í̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼â̼m̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ợ̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ồ̼n̼ ̼v̼ã̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼m̼â̼m̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ằ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ỏ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼e̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼à̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼t̼ ̼g̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼e̼m̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼:̼ ̼’̼Ă̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Ă̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ệ̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼’̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼e̼m̼)̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼’̼C̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼?̼’̼.̼

̼E̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼à̼ ̼đ̼á̼p̼:̼ ̼”̼D̼ạ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ạ̼’̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼:̼ ̼’̼U̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼’̼.̼

̼Ô̼i̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ơ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼’̼S̼a̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼’̼T̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼é̼’̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼:̼ ̼’̼Đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼ấ̼m̼.̼ ̼V̼á̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼a̼y̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼á̼y̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼T̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼á̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼’̼.̼

Không có mô tả.

̼C̼h̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼á̼t̼:̼ ̼’̼Đ̼ẻ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼v̼ẽ̼’̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼i̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼v̼á̼t̼:̼ ̼’̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼’̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼”̼.̼

̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.