Phụ huynh, giáo viên nói về cách vợ Xuân Bắc né.m điện thoại, phạt con khi có hình 18+ trên Facebook: “Tội nhất đứa trẻ bị bạn bè trêu chọc!”

Phụ huynh, giáo viên nói về cách vợ Xuân Bắc né.m điện thoại, phạt con khi có hình 18+ trên Facebook: “Tội nhất đứa trẻ bị bạn bè trêu chọc!”

V̼ợ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼

̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼ử̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼ủ̼m̼ ̼-̼ ̼B̼i̼ ̼B̼é̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼”̼c̼õ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼

̼S̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼”̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Ố̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼o̼u̼t̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼á̼t̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼x̼ấ̼u̼”̼.̼

Vợ Xuân Bắc kiểm tra Facebook của con, phát hiện một thứ khiến chị tức đến mức đập vỡ điện thoại, vội cảnh báo trên MXH - Ảnh 1.

̼V̼ợ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼V̼ợ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ụ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼1̼8̼+̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

Vợ Xuân Bắc kiểm tra Facebook của con, phát hiện một thứ khiến chị tức đến
̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼”̼đ̼ộ̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼”̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼.̼.̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼k̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼.̼

̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼”̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼

Vợ Xuân Bắc kiểm tra Facebook của con, phát hiện một thứ khiến chị tức đến mức đập vỡ điện thoại, vộ... - Yeah1 Music

̼B̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

Phụ huynh, giáo viên nói về cách vợ Xuân Bắc ném điện thoại, phạt con khi có hình 18+ trên Facebook: "Tội nhất đứa trẻ bị bạn bè trêu chọc!"

̼-̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼(̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼)̼

̼-̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼/̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼/̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼

̼-̼ ̼K̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.