TIN BUỒN : N.SND TRẦN HẠNH Q.ua Đ.ời Hưởng Thọ 92 Tuổi Một Người Cả Đời Cống Hiến Cho Nghệ Thuật.

TIN BUỒN : N.SND TRẦN HẠNH Q.ua Đ.ời Hưởng Thọ 92 Tuổi Một Người Cả Đời Cống Hiến Cho Nghệ Thuật.

T̼I̼N̼ ̼B̼U̼Ồ̼N̼:̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼R̼Ầ̼N̼ ̼H̼Ạ̼N̼H̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼5̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼9̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

̼T̼I̼N̼ ̼B̼U̼Ồ̼N̼:̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼R̼Ầ̼N̼ ̼H̼Ạ̼N̼H̼ ̼Đ̼ộ̼t̼ ̼N̼g̼ộ̼t̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼5̼0̼ ̼P̼h̼ú̼t̼,̼ ̼H̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼9̼2̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼C̼ả̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼C̼h̼o̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼  ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼
̼D̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼M̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼0̼%̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼ố̼m̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼k̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼:̼ ̼T̼ừ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼6̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼9̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼

̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼U̼Y̼ ̼T̼H̼A̼N̼H̼)̼

Cuộc đời NSND Trần Hạnh: Từ anh thợ giày đến nghệ sĩ cống hiến 60 năm cho nghệ thuật, ngoài 90 tuổi vẫn ra vào cửa hàng phụ con cháu

̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼2̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼a̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼ ̼v̼ở̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼“̼L̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼”̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼”̼:̼ ̼“̼4̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼h̼à̼o̼ ̼h̼o̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ở̼ ̼“̼T̼i̼ề̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼”̼,̼ ̼h̼a̼y̼

̼“̼Â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼i̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼K̼ị̼c̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼

̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼

̼N̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼“̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ế̼p̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼“̼T̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼”̼,̼ ̼“̼H̼ã̼y̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼“̼C̼ỏ̼ ̼l̼a̼u̼”̼,̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼”̼,̼ ̼“̼L̼à̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼”̼…̼

NSND Trần Hạnh từ trần

̼T̼ạ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼P̼h̼i̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼1̼-̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼“̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼”̼.̼ ̼Ở̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼“̼N̼g̼õ̼ ̼l̼ỗ̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼c̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼ố̼c̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼o̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼b̼ú̼a̼,̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ũ̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ã̼o̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼:̼ ̼9̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼N̼S̼N̼D̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼

̼D̼ù̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ớ̼ ̼n̼g̼ẩ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼.̼ ̼Ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼9̼0̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼B̼ ̼G̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼l̼ặ̼t̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼”̼ ̼–̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼.̼
̼T̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼

Cuộc đời Trần Hạnh: 90 tuổi được phong NSND, cố Tổng Bí thư Trường Chinh từng

̼D̼ù̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼9̼0̼ ̼-̼ ̼V̼n̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼

̼N̼S̼N̼D̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼K̼ị̼c̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼.̼

̼Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ộ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼“̼C̼h̼a̼ ̼c̼õ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼8̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼–̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼-̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼D̼â̼n̼

Trần Hạnh nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi 90 - VnExpress Giải trí

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼“̼Đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼á̼i̼.̼ ̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼à̼n̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼”̼ ̼–̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼l̼ộ̼.̼

̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼i̼n̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼ử̼ ̼H̼ạ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼h̼à̼ ̼T̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼M̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼-̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼

Các nghệ sĩ viếng NSND Trần Hạnh - Ngôi sao

̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼r̼à̼n̼g̼ ̼T̼i̼ề̼n̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼C̼L̼B̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼(̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼C̼L̼B̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼D̼o̼ã̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ô̼i̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼…̼

̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Ư̼u̼ ̼t̼ú̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼2̼-̼1̼9̼8̼4̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼-̼1̼-̼1̼9̼8̼4̼)̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼-̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼>̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.