Thực hư việc Lê Dương Bảo Lâm bị ô tô đ.â.m qua đời và đám tan.g có mặt Hari won, Trấn Thành, Hoài Linh?

Thực hư việc Lê Dương Bảo Lâm bị ô tô đ.â.m qua đời và đám tan.g có mặt Hari won, Trấn Thành, Hoài Linh?

N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼â̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼.̼

T̼ố̼i̼ ̼1̼5̼/̼1̼0̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼â̼m̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼

̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼f̼a̼n̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ầ̼n̼ ̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼.̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼.̼.̼.̼.̼ ̼T̼ụ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼.̼ ̼x̼u̼ ̼c̼à̼ ̼n̼a̼ ̼g̼h̼ê̼”̼.̼

Không có mô tả.

 

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼T̼r̼ù̼m̼ ̼S̼ò̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼2̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼à̼:̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼1̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼â̼m̼;̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼â̼m̼.̼

Không có mô tả.

K̼h̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼i̼e̼w̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼f̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

Không có mô tả.

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼N̼S̼U̼T̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼ ̼ẻ̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ỡ̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼.̼

Không có mô tả.

P̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ú̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼i̼n̼.̼

 

V̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼N̼S̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ụ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼1̼8̼+̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼d̼ễ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼Đ̼H̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼ĩ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

Tiến sĩ tâm lý nói về việc vợ Xuân Bắc phạt con gay gắt: Người mẹ thiếu bình tĩnh, làm mọi người nhìn các con như kẻ phạm tội! - Ảnh 1.

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼ẻ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼!̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼S̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼

Tiến sĩ tâm lý nói về việc vợ Xuân Bắc phạt con gay gắt: Người mẹ thiếu bình tĩnh, làm mọi người nhìn các con như kẻ phạm tội! - Ảnh 3.

̼T̼S̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼”̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼ợ̼ ̼N̼S̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼e̼e̼n̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼e̼e̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼!̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼e̼e̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼ ̼k̼ẻ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼Đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼
̼3̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼:̼ ̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼1̼8̼+̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼v̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼”̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼”̼
̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼h̼o̼á̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼e̼e̼n̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼”̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼”̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼”̼t̼r̼ú̼t̼”̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼é̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼í̼n̼ ̼đ̼á̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼e̼e̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼.̼

Tiến sĩ tâm lý nói về việc vợ Xuân Bắc phạt con gay gắt: Người mẹ thiếu bình tĩnh, làm mọi người nhìn các con như "kẻ phạm tội"! - Ảnh 4.

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼ẻ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼!̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼3̼.̼
̼T̼S̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼”̼k̼ẻ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼”̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼”̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼”̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼”̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.̼

̼T̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼e̼e̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼u̼ỷ̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼”̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.