HÀ TĨNH : Sáng Nay 11 / 3 Mẹ Khóc cạn nước mắt bên t.hi t.hể đứa con bị đ.uối nước thương tâm

HÀ TĨNH : Sáng Nay 11 / 3 Mẹ Khóc cạn nước mắt bên t.hi t.hể đứa con bị đ.uối nước thương tâm

ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼-̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

Hải Dương: Cho cá ăn ở vùng chuyển đổi, bố và con trai 6 tuổi bị đuối nước thương tâm

Hải Dương: Cho cá ăn ở vùng chuyển đổi, bố và con trai 6 tuổi bị đuối nước thương tâm

Hải Dương: Cho cá ăn ở vùng chuyển đổi, bố và con trai 6 tuổi bị đuối nước thương tâm

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6 ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼á̼ ̼K̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼ở̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼á̼ ̼T̼.̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

Tắm sông, anh em ruột chết đuối thương tâm - Báo Người lao động

Tắm sông, anh em ruột chết đuối thương tâm – Báo Người lao động

̼H̼ồ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼m̼.̼

̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

V̼ừ̼a̼ ̼X̼o̼n̼g̼ ̼16/2 ̼C̼L̼I̼P̼:̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼1̼3̼ ̼“̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼”̼ ̼L̼à̼m̼ ̼L̼i̼ề̼.̼u̼ ̼L̼o̼ạ̼n̼ ̼L̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

CLIP: Bắt tại trận 13 “quý bà” làm liều trên tàu du lịch - Ảnh 7.

̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼3̼ ̼“̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼”̼.

CLIP: Bắt tại trận 13 “quý bà” làm liều trên tàu du lịch – Ảnh 7.

̼T̼ố̼i̼ ̼2̼6̼-̼5̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼G̼ạ̼o̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼

CLIP: Bắt tại trận 13 “quý bà” làm liều trên tàu du lịch - Ảnh 6.

CLIP: Bắt tại trận 13 “quý bà” làm liều trên tàu du lịch – Ảnh 6.
̼C̼l̼i̼p̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼1̼3̼ ̼”̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼”̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼

̼V̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼G̼ạ̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ụ̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼G̼ạ̼o̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼à̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼3̼ ̼”̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼”̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼G̼-̼1̼4̼9̼3̼7̼ ̼d̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼e̼o̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼G̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼

CLIP: Bắt tại trận 13 “quý bà” làm liều trên tàu du lịch - Ảnh 5.

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼S̼ĩ̼

CLIP: Bắt tại trận 13 “quý bà” làm liều trên tàu du lịch – Ảnh 5.

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼3̼ ̼”̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼”̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼1̼2̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼5̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

CLIP: Bắt tại trận 13 “quý bà” làm liều trên tàu du lịch - Ảnh 4.

CLIP: Bắt tại trận 13 “quý bà” làm liều trên tàu du lịch – Ảnh 4.

̼C̼á̼c̼ ̼”̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼

̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼S̼ĩ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼)̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.