Nóng: Lão già 57 tuổi b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ bé gái 3 tuổi đến tử vong ( t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ nằm nhuốm má.u toàn bộ )

Nóng: Lão già 57 tuổi b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ bé gái 3 tuổi đến tử vong ( t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ nằm nhuốm má.u toàn bộ )

T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼5̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

Hoàng Văn Mai. Ảnh: Bình Minh

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼9̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

̼C̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼e̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼”̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼.̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

V̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ô̼n̼:̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ỗ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ỗ̼ ̼b̼é̼ ̼ă̼n̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼3̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ớ̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼a̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ớ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ó̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼b̼ạ̼o̼.̼

Vụ bé gái 11 tháng bị bảo mẫu tát liên tiếp, phải ăn lại chỗ cháo vừa nôn: Được giới thiệu có kinh nghiệm là giáo viên mầm non, chỉ nhận vỗ nhẹ để dỗ bé ăn - Ảnh 1.

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼V̼.̼L̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼)̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼3̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ử̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼.̼

̼”̼H̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼…̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ứ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ỡ̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼E̼m̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼í̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼x̼í̼u̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ỡ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼!̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

Bé 11 tháng bị bảo mẫu bạo hành, bắt ăn cháo vừa nôn: Bị phát hiện còn chối  trắng trợn

̼V̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ô̼n̼:̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ỗ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ỗ̼ ̼b̼é̼ ̼ă̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼B̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼H̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼V̼C̼C̼)̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼H̼.̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ỗ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ỗ̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼.̼

̼”̼C̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ỗ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ỗ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼u̼ý̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Bé 11 tháng tuổi bị tát liên tục vào đầu, bảo mẫu khẳng định chỉ vỗ nhẹ để  | Tin tức Online

̼A̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼á̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ỡ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.