Nóng: Cả gia đình 5 người t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ sau khi ăn cơm trưa, hé lộ nguyên nhân kinh hoàng

Nóng: Cả gia đình 5 người t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ sau khi ăn cơm trưa, hé lộ nguyên nhân kinh hoàng

A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼5̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼a̼i̼ ̼H̼ạ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼)̼,̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

Nơi xảy ra vụ việc đau lòng

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼V̼.̼H̼.̼N̼.̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼l̼à̼ ̼H̼.̼ ̼(̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼(̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

̼”̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼

n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼

Khu vực nhà bếp

̼”̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼b̼ỉ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼Q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼(̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼)̼ ̼1̼0̼3̼8̼7̼3̼5̼3̼8̼0̼3̼8̼,̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼V̼i̼e̼t̼t̼i̼n̼b̼a̼n̼k̼.̼
Hàng xóm đến thăm hỏi gia đình nạn nhân

̼V̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼6̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼T̼.̼S̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼a̼i̼ ̼H̼ạ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼)̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼V̼.̼H̼.̼N̼.̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼.̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼P̼.̼V̼.̼V̼.̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼.̼T̼.̼A̼.̼B̼.̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼P̼.̼G̼.̼T̼r̼.̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼)̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼ó̼i̼,̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼1̼2̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼3̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼2̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼)̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼H̼i̼ện̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.