Nóng: Bình Dương: Bé trai 4 tuổi ” đố.t xe để bố mẹ mua xe mới vì xe cũ quá xấu” (chá.y rụi toàn bộ nhà, lan sang cả hàng xóm)

Nóng: Bình Dương: Bé trai 4 tuổi ” đố.t xe để bố mẹ mua xe mới vì xe cũ quá xấu” (chá.y rụi toàn bộ nhà, lan sang cả hàng xóm)

L̼ử̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼h̼3̼0̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼9̼/̼3̼)̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼T̼P̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼.̼

̼C̼h̼á̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼3̼0̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ử̼a̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼q̼u̼e̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼g̼ù̼n̼ ̼n̼g̼ụ̼t̼.̼

Cháy cửa hàng đồ chơi trong chợ, khói đen bao trùm cả khu dân cư

̼D̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼

Cháy cửa hàng đồ chơi trong chợ, khói đen bao trùm cả khu dân cư

̼C̼h̼á̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼
̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼T̼P̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼i̼ ̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

Cháy cửa hàng đồ chơi trong chợ, khói đen bao trùm cả khu dân cư

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼C̼h̼á̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼
̼Đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼.̼X̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.