Phó Vụ trưởng Vụ các vấn đề Nguyễn Trọng Đạt ĐỀ XUẤT sẽ coi m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ là 1 nghề ” đặc biệt “

Phó Vụ trưởng Vụ các vấn đề Nguyễn Trọng Đạt ĐỀ XUẤT sẽ coi m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ là 1 nghề ” đặc biệt “

“̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼…̼”̼.̼
̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼Đ̼-̼T̼B̼&̼X̼H̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼3̼.̼

̼N̼ê̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼t̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼ụ̼ ̼C̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼

Mại dâm sẽ được coi là nghề hợp pháp? - ảnh 1

̼M̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼?̼ ̼-̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼1̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼I̼Ế̼T̼ ̼L̼O̼N̼G̼

̼“̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼…̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼…̼”̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỹ̼ ̼t̼ụ̼c̼…̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼á̼o̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼L̼Đ̼-̼T̼B̼&̼X̼H̼)̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỹ̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼è̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼…̼

Mại dâm sẽ được coi là nghề hợp pháp? | Xã hội | PLO

̼“̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼…̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼?̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼m̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼Đ̼-̼T̼B̼&̼X̼H̼,̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼p̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼M̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼:̼ ̼“̼G̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼…̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼o̼”̼.̼

Bắt quả tang 2 nhân viên nhà hàng bán dâm tại phố Tây

̼V̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼ụ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼)̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ụ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ớ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼…̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼A̼I̼D̼S̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼e̼x̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼…̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼…̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.