Nóng: Vừa xong vụ hỗn chiến GIẢI QUYẾT “XỬ ĐẸP” đèn em của Trang Nemo để tr.ả th.ù, lấy lại công bằng cho vợ: ” Mà.y đã đụn.g nhầm người rồi co.n “

Nóng: Vừa xong vụ hỗn chiến GIẢI QUYẾT “XỬ ĐẸP” đèn em của Trang Nemo để tr.ả th.ù, lấy lại công bằng cho vợ: ” Mà.y đã đụn.g nhầm người rồi co.n “

S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼!̼”̼

Trang Nemo, người làm khuấy đảo mạng xã hội với những sự vụ bóc phốt.
̼S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼a̼g̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

Trần My bị Trang Nemo tố dùng ảnh của cô ta để bán hàng.

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼o̼á̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼a̼g̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼9̼0̼k̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼5̼1̼1̼k̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼s̼r̼e̼a̼m̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼ỡ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼”̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼

Có thể là hình ảnh về đang đứng và trong nhà

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼6̼/̼1̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼o̼à̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼”̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼m̼ờ̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼L̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.