Chiều nay (8/3): Xe đón các em trở lại trường học trực tuyến gặp n̼ạ̼n̼, 4 em ᴠăɴɢ ʟòɪ hẳn ra, t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ tại chỗ

Chiều nay (8/3): Xe đón các em trở lại trường học trực tuyến gặp n̼ạ̼n̼, 4 em ᴠăɴɢ ʟòɪ hẳn ra, t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ tại chỗ

X̼e̼ ̼1̼6̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ã̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼1̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼M̼â̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ã̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼1̼6̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼(̼B̼K̼S̼ ̼2̼6̼B̼-̼0̼0̼7̼.̼0̼1̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼4 học sinh ở Sơn La văng khỏi xe bị bung cửa, 1 em tử vong
̼E̼m̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼.̼Q̼.̼ ̼-̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ã̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼3̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼ ̼L̼ò̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼L̼1̼2̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼6̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼;̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼u̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼ô̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼4̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ã̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼

T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼5̼2̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼6̼9̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼
̼H̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼U̼k̼r̼i̼n̼f̼o̼r̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼-̼3̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼5̼2̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼6̼9̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼”̼Đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼”̼ ̼-̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

Ukraine công bố số máy bay Nga bị bắn hạ trong 12 ngày qua - 1

̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼-̼ ̼1̼

̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼U̼K̼R̼I̼N̼F̼O̼R̼M̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼U̼k̼r̼i̼n̼f̼o̼r̼m̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼3̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼6̼-̼3̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼K̼i̼e̼v̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼M̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼M̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼S̼u̼-̼2̼5̼ ̼v̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼é̼m̼ ̼b̼o̼m̼ ̼S̼u̼-̼2̼4̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼U̼k̼r̼i̼n̼f̼o̼r̼m̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼3̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼V̼ệ̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼r̼k̼i̼v̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼K̼i̼e̼v̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.